Advanced Custom Fields không thay đổi sau khi update

Mình có sử dụng Advanced Custom Fields PRO để custome lại trang, gần đây mình có sửa đổi / thêm mới một vài custom field nhưng nó lại không hiển thị những thay đổi trên trang.
Mình đã thử xóa toàn bộ cache ( LitespeedCache > Purge All cache ) nhưng cũng không có thay đổi gì
Các bạn có kinh nghiệm chỉ giúp mình vụ này với?
Vấn đề này chỉ phát sinh khi mình đưa code lên host, chứ làm local thì vẫn thay đổi bình thường

Của mình cũng bị lỗi. Mà dùng cái này thì cũng với chuyên sâu sâu tí nên là mình chán mình làm lại site bằng theme ăn sẵn khác