Ae nào đam mê học lập trình lập hội cùng học với đi ae

Ae nào đam mê lập trình hoặc ae nào đã giỏi muốn nhận đệ tử để đào tạo thì làm nhóm cho em vào với. Đang mê học lập trình :((

Cần gì nhóm đâu, ae cứ sinh hoạt trên này cũng okie mà :v: