Chia sẻ những shortcode hay

Xin phép mọi người cho mình tạo topic chia sẻ cũng coi như là notepad lưu trữ để mình dùng khi cần. AE ai có shortcode hay ho thì share luôn nha :smiley:

1. Shortcode hiển thị danh mục con.

 • Khi vào bất kỳ 1 danh mục cha nào mà nó có danh mục con thì nó sẽ chỉ hiển thị danh mục con thôi.
 • Cách dùng: chèn vào function.php của theme đang dùng.
$categories = get_term_children( $parent, 'product_cat' ); 
$out = "";
if ( $categories && ! is_wp_error( $category ) ) : 
$out .= '<ul>';
foreach($categories as $category) :
$term = get_term( $category, 'product_cat' );
$out .= '<li>';
$out .= '<a href="'.get_term_link($term).'" >';
$out .= $term->name;
$out .= '</a>';
$out .= '</li>';
endforeach;
$out .= '</ul>';
endif;
return $out;
	} 
	// register shortcode
	add_shortcode('display_category', 'wpb_demo_shortcode');

2. Shortcode hiển thị giá liên hệ

 • Khi sản phẩm không có giá hoặc giá bằng 0 thì sẽ hiển thị nút “liên hệ”
 • Cách dùng: Chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang active là được
function devvn_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
  if ( $product->get_price() == 0 ) {
    if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
      $regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );
 
      $price = wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce' ) );
    } else {
      $price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';
    }
  }
  return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'devvn_wc_custom_get_price_html', 10, 2 );

tạm vậy đã :smiley:

1 Likes

trên cả tuyệt vời bạn ê…iiiiii

1 Likes