Hướng đẫn cách đưa nội dung metabox ra blog_posts thay thế cho excerpt

Nhờ anh em hướng dẫn giúp mình đưa nội dung meta box ra html

  • trường hợp mình dùng flatsome theme mình mình muốn đưa ra blog_posts nội dung nằm phía dưới phần the_excerpt thì làm thế nào ạ
    wp-content/themes/flatsome/inc/shortcodes/blog_posts.php
    nội dung hiển thị ra dưới phần này

<?php } ?>
<?php the_title(); ?>
<?php if((!has_post_thumbnail() && $show_date !== 'false') || $show_date == 'text') {?>
<?php echo get_the_date(); ?>
<?php } ?>
để thanh thế cho phần excerpt <?php if($show_excerpt !== 'false') { ?>

<?php $the_excerpt = get_the_excerpt(); $excerpt_more = apply_filters( 'excerpt_more', ' [...]' );

				  echo flatsome_string_limit_words($the_excerpt, $excerpt_length) . $excerpt_more;
				?>
				</p>

Mong mọi người hướng dẫn giúp đỡ ạ

Mình gửi hình bên dưới do ko gắn link vô được