Làm thế nào để hiện category trong từng tab

Làm thế nào để hiện category trong từng tab ntn nhỉ mn? Kích từng tab thì nó sẽ ra từng list category chuyên mục như thế này?

Ấn tab khác thì sẽ ra list category khác

chèn shortcode này vào function.php của theme đang dùng nhé bạn.
hoạt động: Khi vào danh mục chính bất kỳ thì nó sẽ chỉ hiện danh sách danh mục con của nó thôi.

$categories = get_term_children( $parent, 'product_cat' ); 
$out = "";
if ( $categories && ! is_wp_error( $category ) ) : 
$out .= '<ul>';
foreach($categories as $category) :
$term = get_term( $category, 'product_cat' );
$out .= '<li>';
$out .= '<a href="'.get_term_link($term).'" >';
$out .= $term->name;
$out .= '</a>';
$out .= '</li>';
endforeach;
$out .= '</ul>';
endif;
return $out;
	} 
	// register shortcode
	add_shortcode('display_category', 'wpb_demo_shortcode');
1 Likes