Mình có đoạn mã nhưng chỉ muốn nó xuất hiện ở bài viết mà thôi

function text_after_content($content) {
if(!is_feed() && !is_home() ){
	$categories = get_the_category();
	$category_id = $categories[0]->cat_ID;
	$category_parent_id = $categories[0]->parent;
	$category_name_child = get_cat_name($category_id); 
		if($category_id == 7){
			$my_postid = 404;//This is page id or post id
			$content_page_post = get_page_by_path('bang-gia-cho-alaska-thuan-chung');
			$content_post = get_post($my_postid);
			$content .= "<hr>";
			$content .= "<b><h1>";
			$content .= $content_post->post_title;
			$content.= "</b></h1>";
			$content .= $content_post->post_content;
			$content .= $content_page_post->post_content;
		}
			
}
return $content;
}

add_filter ('the_content', 'text_after_content');

Đó là đoạn mã của mình nhưng nó lại lặp đi lặp lại ở post :((.
Mong ae giúp với

Hi pác,

Cái này mình thấy code của bạn là cứ chỗ nào có cái filter là “the_content” là nó đưa cái $content vào. Nghĩa là cứ chỗ nào có post là nó sẽ đưa nội dung của $content vào thôi.

Nên

Đó là đoạn mã của mình nhưng nó lại lặp đi lặp lại ở post :((.

Cái này là đúng rồi.

Và mình chưa hiểu cái title của bạn là như nào

Mình có đoạn mã nhưng chỉ muốn nó xuất hiện ở bài viết mà thôi

Có phải bạn muốn, khi nào click vào từng post nó mới hiện, chứ không hiện ở danh sách các post?

1 Likes

Chào bạn,

trường hợp bạn muốn add 1 content vào những post ở 1 category nhất định, có thể tham khảo code dưới đây:

add_filter( 'the_content', 'text_after_content' );

  function text_after_content( $content ) {
    if ( in_category('6') ) {
      $default = 'Add content vào cat với ID là 6';
      $content = $content . $default;

    }
    return $content;
  }
1 Likes