Mình gặp vấn đề với plugin Twenty20, cụ thể chiểu cao của thanh phân cách dài hơn chiều dài của ảnh?

Cụ thể là như thế này, mọi người có thể giúp mình cách edit lại được không ạ!
khi thao tác thanh phân cách lại dài đúng băng chiều cao ảnh