Mình muốn một truy vấn sau trong CSDL

Hiện tại mình đang muốn truy vấn csdl như sau

Mình sẽ request tất cả những cái mã giảm giá còn sử dụng được và một số mã giảm giá HẾT SỬ DỤNG ĐƯỢC nhưng sẽ LIMIT số lượng HẾT SỬ DỤNG được.

Không biết sẽ sử dụng query nào để đáp ứng được đk trên

Thanks all

Set field ví dụ ‘active’, nếu active 0 là hết hạn, active 1 là có giá trị, active 2 là đã dùng,…bạn dùng query
SELECT * FROM field Orders id WHERE active =
? LIMIT ?, ?
Để chọn coupon bạn cần