Vấn đề đưa dữ liệu vào meta post

[Hỏi] Mình đang tiếp cách update_post_meta hay add_post_meta cho “_product_image_gallery” nhưng khi mình import vào dữ liệu nó tự động “serialize” dữ liệu của mình. Mình mò mãi mà không biết cách nào truyền array vào cho nó.

A/e biết cách chỉ em phát.

Thanks all